opc_loader
Print deze pagina:

 


 

Algemene voorwaarden
 
Artikel 1. Geldigheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten gedaan c.q. gesloten door Inktrunner.nl, hierna te noemen “Verkoper”.
Deze algemene voorwaarden zullen telkens per overeenkomst/offerte aan de wederpartij, hierna te noemen “afnemer”, ter hand worden gesteld.
Indien dit niet mogelijk is, zal aan de afnemer kenbaar worden gemaakt waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen, of de mogelijkheid worden geboden deze op aanvraag toegezonden te krijgen.
1.2 Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
De gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de afnemer de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
1.3 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de afnemer gelden
slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 
Artikel 2. Offertes
2.1 Offertes van Verkoper zijn vrijblijvend en acceptatie van de offerte door afnemer wordt eerst aanvaard door schriftelijke bevestiging door Verkoper.
2.2 Offertes van Verkoper hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt Verkoper zich het recht voor de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.
 
Artikel 3. Levering/risico
3.1 Levering van Producten geschiedt af magazijn van Verkoper.
Goederen reizen vanaf dat moment voor rekening en risico van de afnemer.
3.2 Alle door Verkoper genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Verkoper bekend waren en zij zullen zo mogelijk in acht worden genomen.
De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Verkoper niet in verzuim.
 
Artikel 4. Prijzen
Indien de kostprijs van Verkoper wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden of wijziging van de grondstofprijzen, is Verkoper gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan afnemer.
 
Artikel 5. Toleranties
Verkoper wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan 1% eenheden van de per order geleverde Producten.
 
Artikel 6. Klachten en aansprakelijkheid
6.1 Klachten worden slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na datum van ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk ter kennis van Verkoper zijn gebracht, bij gebreke waarvan geen klachten meer kunnen worden ingediend.
6.2 Klachten van eindgebruikers worden slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na datum koop door eindgebruiker schriftelijk, hetzij rechtsreeks door eindgebruiker, hetzij door bemiddeling van afnemer, ter kennis van Verkoper zijn gebracht, bij gebreke waarvan geen klachten meer kunnen worden ingediend.
6.3 Indien Verkoper een klacht als gegrond erkent, is zij slechts gehouden het Product te vervangen en sluit zij aansprakelijkheid buiten het bepaalde in artikelen 6.4 t/m 6.6 uit. Wanneer Verkoper een klacht als gegrond erkend, heeft afnemer niet de bevoegdheid tot verrekening, noch de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens Verkoper, van welke aard ook, geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.4 Verkoper is slechts aansprakelijk voor directe schade van de afnemer die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst, indien aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.
Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of extra kosten, is Verkoper nimmer aansprakelijk.
6.5 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken prijs.
6.6 Het voorgaande laat de toepasselijkheid op grond van de wettelijke regeling inzake Productaansprakelijkheid onverlet.
 
Artikel 7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op het adres van Verkoper, of op enige, door Verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 8. Ontbinding/opschorting
8.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een overeenkomst met Verkoper mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of beëindiging anders dan ten behoeve van de reconstructie of samenvoeging van ondernemingen van het bedrijf van afnemer, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht om zonder ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de overige aan Verkoper toekomende rechten.
In al deze gevallen is / wordt elke vordering van Verkoper op afnemer direct opeisbaar.
 
Artikel 9. Annuleren
Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3, kan bij het annuleren van een order het oorspronkelijke factuurbedrag aan afnemer in rekening worden gebracht. Verkoper kan besluiten de geleverde en geaccepteerde Producten niet terug te nemen.
 
Artikel 10. Overmacht
Omstandigheden buiten de wil van Verkoper om, waardoor de naleving of verdere naleving van een overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd dan wel disproportioneel bezwaarlijk in verhouding tot het nadeel dat de afnemer als gevolg ervan ondervindt of zou kunnen ondervinden, gelden als overmacht en geven Verkoper het recht om de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, zonder dat afnemer daarvoor een recht op schadevergoeding kan doen gelden. Afnemer is aan Verkoper een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Verkoper gepresteerde.
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de Producten die zij aan afnemer levert, totdat de afnemer aan Verkoper de volledige koopsom heeft voldaan.
Betaling strekt eerst tot voldoening van de oudste schulden van afnemer aan Verkoper, waaronder eventueel verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding.
Indien Verkoper uit hoofde van een andere overeenkomst een vordering heeft op afnemer, behoudt Verkoper zich tevens de eigendom van de Producten voor, totdat de vordering is voldaan. Indien Verkoper ter zake van de levering van de Producten betaling van een derde ontvangt, gaan de Producten in eigendom over op de afnemer.
11.2 Afnemer is verplicht om, indien hij in gebreke of in verzuim is met betaling, op eerste verzoek van Verkoper, de betreffende Producten onverwijld franco retour te zenden aan Verkoper.
 
Artikel 12. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde displays, logo’s, modellen, (beeld)merken, uitvindingen en ontwerpen berusten uitsluitend bij Verkoper of diens licentiegevers.
 
Artikel 13. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
Artikel 14. Geschillen
Alle geschillen, die tussen Verkoper en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Verkoper en afnemer, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Verkoper aanhangig worden gemaakt.
 
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle door Verkoper gesloten overeenkomsten c.q. verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Deze overeenkomsten / handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten c.q. te zijn verricht.
Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.